Algemene Voorwaarden

  1. Toepassingsgebied
  2. Offertes
  3. Levering
  4. Duur en beëndiging
  5. Eigendomsrecht
  6. Aansprakelijkheid
  7. Betaling
  8. Definitie Unmetered traffic webhosting
  9. Overmacht
  10. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Dream-Hosting, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken in Bijzondere Voorwaarden.

Elke afwijking op de algemene of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen en aanvaard door beide partijen.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen.

Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Dream-Hosting deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Dream-Hosting schriftelijk bevestigd worden.

Dream-Hosting is te allen tijden bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend gemaakt worden via de website van Dream-Hosting op URL algemenevoorwaarden


2. Offertes

Dream-Hosting hanteert voor zijn hosting en dedicated server diensten offertes op basis van standaard pakketten. De prijzen en omschrijvingen van de pakketten zoals vermeld op de Dream-Hosting website gelden als bindende offertes vanaf het moment dat er door de klant een aanvraag tot bestelling is gedaan.

Voor alle andere geleverde diensten hanteert Dream-Hosting een systeem van "uurbesteding" en van offertes op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht in beslag zal nemen. Per opdracht zal Dream-Hosting telkens een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven en zullen het aantal uren ontwikkeling en de hard- en softwarekosten zo precies mogelijk worden geraamd.

De offertes van Dream-Hosting gelden slechts ten titel van inlichting. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.


3. Levering

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden Dream-Hosting niet. Onder levering van software verstaat men het ter beschikking stellen door Dream-Hosting aan de klant van een uitvoerbare versie van de programmatuur op magnetische drager, leesbaar door de computerhardware van de klant, of ge?stalleerd op server van de klant. Klachten betreffende zichtbare of mechanische gebreken dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na levering aan Dream-Hosting gemeld worden.

Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Dream-Hosting indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is verstreken. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen ervan door Dream-Hosting zonder dat Dream-Hosting daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele uren.


4. Duur en beëndiging

Dream-Hosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang be?ndigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Dream-Hosting niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Dream-Hosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te be?ndigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Indien de klant de levering van de dienst wenst te be?ndigen dient een schriftelijke opzegging Dream-Hosting te bereiken 14 kalenderdagen voor het einde van de lopende periode.

Alle diensten van Dream-Hosting, met uitzondering van geregistreerde domeinnamen, worden steeds stilzwijgend verlengd.

Geregistreerde domeinnamen worden enkel verlengd indien de betaling van de verlenging Dream-Hosting bereikt voor vervaldag van registratie. Indien de betaling Dream-Hosting niet bereikt voor deze datum zal Dream-Hosting stilzwijgend aannemen dat klant de registratieperiode niet wenst te verlengen en zal Dream-Hosting vrijgave van de desbetreffende domeinnaam vragen aan de registrerende instantie.

Indien de registrerende instatie geen vervaldag-systeem hanteert zal hiervoor de kalenderdag aangehouden worden volgend op de periode waarvoor klant reeds betalingen verricht heeft aan Dream-Hosting.

Indien de registrerende instantie een procedure hanteert of de invulling van documenten vereist voor de bee?diging van een domeinnaam registratie kunnen geregistreerde domeinnamen enkel opgezegd worden met de door de registrerende instantie aangewezen documenten en/of procedures.


5. Eigendomsrecht

Dream-Hosting of de derde van wie Dream-Hosting vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijden eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat Dream-Hosting nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.

De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software die hij plaatst op door Dream-Hosting beschikbaar gestelde hardware, of bij Dream-Hosting ondergebrachte hardware.<


6. Aansprakelijkheid

Dream-Hosting kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Dream-Hosting of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door Dream-Hosting of een van haar aangestelden genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan Dream-Hosting.

Dream-Hosting zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cli?teel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door Dream-Hosting aan de klant.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de klant rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dream-Hosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Dream-Hosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen op apparatuur van Dream-Hosting.

Gezien het Internet bestaat uit een grote aantal technische knooppunten die allen beheerd worden door verschillende bedrijven kan Dream-Hosting niet aansprakelijk zijn voor het gehele traject van de verbinding tussen de Dream-Hosting servers en het eindstation van de klant. Alleen indien de diensten worden onderbroken door een aanwijsbare fout van Dream-Hosting zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de schadevergoeding zal beperkt worden tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van de onderbreking. Vorderingen tot schadevergoeding moeten ons uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) na de onderbreking schiftelijk bereiken.


7. Betaling

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient contant op de factuurdatum te geschieden op de bank / girorekening van Dream-Hosting zonder kosten voor Dream-Hosting.

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 Euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum. Bij elke herhaalnota worden er 12,5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Dream-Hosting zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Dream-Hosting nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen.

Dream-Hosting behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden. Dream-Hosting kan de uitvoering van elk order van een klant stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een order van dezelfde klant nog niet is geschied bij de vervaldatum.

Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en / of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft Dream-Hosting eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.

De klant verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de klant zal Dream-Hosting een gedetailleerd overzicht opmaken om de uurprestaties te motiveren.

Betaling dmv credit card, paypal of iDeal zullen na goedkeuring van bank of credit card maatschappij direct (realtime) verwerkt worden. Betalingen dmv een factuur zullen verwerkt worden zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven ovv het factuur nummer.

Betaling van domeinnamen dmv credit card, paypal of iDeal zullen na goedkeuring van bank of credit card maatschappij onherroepelijk zijn daar de services direct na betaling geleverd worden.


8. Definitie Unmetered traffic webhosting

Unmetered traffic is enkel van toepassing indien het dataverkeer binnen aanvaardbare limieten blijft.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rechtvaardig deel van de beschikbare hoeveelheid dataverkeer krijgt zijn sites met volgende inhoud niet toegestaan op accounts met Unmetered traffic:

Dream-Hosting behoud zich het recht te oordelen wat binnen aanvaardbare limieten valt. Wanneer zou blijken dat een site niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de eigenaar van de site een uitnodiging krijgen de account te upgraden naar Power Hosting.

Bovenstaande beperkingen gelden niet voor power hosting accounts, reseller accounts of dedicated servers.

Websites die meer dan hun rechtvaardig deel van de beschikbare CPU tijd en/of het beschikbare geheugen in beslag nemen zijn enkel toegelaten op dedicated servers.


9. Overmacht

De klant zal Dream-Hosting niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Dream-Hosting en vooraf aangekondigde onderhoudswerken aan de technische infrastuctuur.

Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Dream-Hosting steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Dream-Hosting in ?n van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is

Dream-Hosting behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.


10. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarde en op alle overeenkomsten tussen Dream-Hosting en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank van Utrecht zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dream-Hosting en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

Dream-Hosting behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.